fbpx

Pravila i obaveze učenika

PRAVILA I OBAVEZE UČENIKA SREDNJE STRUČNE ŠKOLE BUGOJNO

 

I DOLAZAK I BORAVAK UČENIKA U ŠKOLI

Član 1.

Učenici ulaze u školu 5 minuta prije početla nastave.

Nakon ulaska u školsku zgradu učenicima je zabranjeno:

 • Zadržavanje na hodniku za vrijeme nastave i ulazak učenika u učionicu poslije ulaska profesora,
 • Izlazak sa časova bez odobrenja profesora,
 • Ulazak u zbornicu i i druge školske prostorije koje nisu namjenjene za potrebe učenika,
 • Ukoliko profesor ne dođe na vrijeme, učenici su dužni u miru sačekati 15 minuta, a potom preko redara u odjeljenju tražiti objašnjenje od dežurnog profesora, ako ovog nema onda od uprave škole.

Član 2.

Za vrijeme dolaska i boravka u školi učenicima se najstrožije zabranjuje:

 • Dolazak na nastavu golih leđa, ramena, poprsja ili u providnoj ili prekratkoj odjeći,
 • Nije dozvoljeno nošenje pirsinga, tetovaža, prejake šimnke, ili napadnog nakita i frizure,
 • Donošenje i konzumiranje alkohola i drugih narkotičkih sredstava, odnosno dolazk u školu u alkoholiziranom stanju,
 • Donošenje bilo kakvog oruđa, eksplozivnih ili drugih sredstava koja su opasna po život i zdravlje ljudi,
 • Pušenje u školskim prostorijama i hodnicima, na ulazu u školu ili u krugu školskog dvorišta,
 • Krađa školske imovine i lične imovine radnika i učenika škole ili činjenje štete na istoj,
 • Izazivanje tuče i nereda,
 • Vrijeđanje i omaložavanje profesora ili drugih radnika i učenika škole,
 • Činjenje drugih nedoličnih i nedozvoljenih radnji.

 

II KORIŠTENJE I ČUVANJE ŠKOLSKE IMOVINE

Radnici i učenici škole dužni su da se domaćinski odnose prema školskoj imovini.

Radnik, odnosno učenika koji nepažnjom ili namjerno načini štetu na školskoj imovini dužan je da istu nadoknadi.

Svaka namjerna veća šteta na imovini škole predstavlja teži disciplinski prekršaj i povlači isključenje iz škole.

III ODRŽAVANJE REDA U ŠKOLI

Član 3.

Održavanje rada u školi obaveza je svih radnika i učenika, a posebno:

 • Odjeljenjskih redara,
 • Dežurnih učenika,
 • Dežurih profesora.

Član 4.

Obaveze odjeljenjskih redara su sljedeće:

 • Da u školu uđu 5 minuta prije ostalih učenika i da izvrše pregled i ispravnost učionice svog odjeljenja i da o evidentnim nedostacima /oštećen inventar, neočišćena i neuredna učionica i sl./odmah obavijestiti dežurnog profesora, a ako ovog nema onda upravu škole,
 • Da se brine o čistoći učionice.

Član 5.

Dežurni učenik je dužan:

 • Da pomaže dežurnom profesoru u organizovanju mira i reda u školi i da postupa po njihovim uputama i zahtjevima,
 • Da pazi na imovinu škole i da svaku štetu odmah prijavi dežurnom profesoru ili upravi škole,
 • Da za učenike pojedinih odjenjenja pribavlja informacije od dežurnog profesora ili uprave škole,
 • Da obavlja druge poslove kojima se pospješuje mir i red u školi.

 

IV ODNOS UČENIKA PREMA PROFESORIMA, DRUGIM RADNICIMA I UČENICIMA ŠKOLE

Član 6.

Učenik je dužan da ima pravilan odnos prema profesorima, drugim radnicima i učenicima škole.

U izvršavanju navedene obaveze učenik treba:

 • Da uvažava primjedbe i zahjteve profesora,
 • Da poštuje ličnost profesora i drugih radnika škole i da ih pri obraćanju oslovljava sa gospodine, gospođo ili gospođice,
 • Da se me služe lažima i obmanama i
 • Da svjesno izvršava povjerene zadatke.

 

V PRIMJENE VASPITNO DISCIPLINSKIH MJERA

Član 7.

Prema učeniku koji neredovno pohađa nastavu, nemarno se odnosi prema radu i učenju, ima nepravilan odnos prema drugim učenicima i profesorima, te školskoj imovini primjenjivat će se vaspitno disciplinske mjere.

Vaspitno disciplinske mjere mogu biti:

 • Opomena,
 • Ukor razrednika /vladanje vrlo dobro/,
 • Ukor odjeljenjskog vijeća /vladanje dobro/,
 • Ukor direktora /vladanje zadovoljavajuće/,
 • Ukor nastavničkog vijeća /vladanje loše/,
 • Isključenje iz škole.

Ukor razrednika i ukor odjeljenjskog vijeća izriče se za lakše disciplinske prekršaje, a ukor direktora , ukor nastavničkog vijeća i isključenje iz škole za teže povrede učeničkih obaveza koje su propisane Odlukom o kućnom redu i Pravilima škole.

Član 8.

Primjena vaspitno-disciplinskih mjera pema učenicima se vrši postupno od blaže ka strožijoj , npr. kod neopravdanog izostanka sa nastave:

 • 8 /osam/ neopravdanih – ukor razrednika,
 • 15 /petnaest/ neopravdanih – ukor odjeljenjskog vijeća,
 • 22 /dvadesetdva/ neopravdana – ukor direktora,
 • 29 /dvadesetdevet/ neopravdanih – ukor nastavničkog vijeća,
 • 36 /tridesetšest/ neopravdanih i više – isključenje iz škole.