fbpx

Konkurs je objavljen u Oslobođenju 29.08.2020.godine

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

SREDNJA STRUČNA ŠKOLA BUGOJNO

 

Na osnovu  člana 83. Zakona o srednjoj školi („Službene novine SBK“,  broj :  11/01 i 17/04 i 15/12), Uredbe o postupku prijeme u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Službene novine SBK“ broj 7/19), Odluke Upravnog odbora Srednje stručne škole Bugojno  od 29.07.2020. godine i saglasnosti Vlade SBK  broj: 03-30-3/2020-110 od 25.08.2020. godine, raspisuje se:

 

J A V N I   O G L A S

ZA PRIJEM NASTAVNIKA U RADNI ODNOS

 

Raspisuje se javni konkurs za  prijem u radni odnos nastavnika u školskoj 2020/2021. godini

  1. Nastavnik saobraćajne struke(drumski saobraćaj)- puna norma, na određeno vrijeme do 30.06.2021.godine,
  2. Nastavnik saobraćajne struke(drumski saobraćaj) – 11 časova na određeno vrijeme do 30.06.2021.godine,
  3. Nastavnik matematike- puna norma na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva
  4. Nastavnik matematike,13 časova na određeno vrijeme do 30.06.2021.godine
  5. Nastavnik engleskog jezika,16 časova na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva
  6. Nastavnik elektrotehničke struke(elektroenergetika),7 časova na određeno vrijeme do 30.06.2021.godine
  7. Nastavnik njemačkog jezika 6 časova na određeno vrijeme do 30.06.2021.godine

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Pravilima škole, Pedagoškim standardima i Nastavnim planom i programom.

Poseban uslov

  • Završen odgovarajući fakultet VSS/VII stepen, I ili II ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 240 ili  300 ECTS bodova za radna mjesta pod (1,2,3,4,5,6,7)

Za radna mjesta pod 1,2,6 obavezno priložiti dokaz o položenoj pedagoškoj grupi predmeta.

Kandidati trebaju dostaviti:

– Prijavu sa kraćom biografijom, adresom stanovanja, kontakt telefon,  obavezno e-mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje, spisak dokaza koje prilaže i svojeručni potpis,

– diplomu o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja,

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje o državljanstvu,

– uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

Kandidat koji je proglašen tehnološkim viškom ili mu je umanjena nastavna norma u školama SBK, ima pravo i prednost u skladu sa Kriterijima i procedurama za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme,proglašenje tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u kantonu SBK.

Pod jednakim uslovima prednost imaju kandidati na osnovu posebnih Zakona, što dokazuju potvrdom ili uvjerenjem u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati koji budu izabrani, dužni su prije zasnivanja radnog odnosa, u roku od 7 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj, radnoj sposobnosti, te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

Svi dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci.

Na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak i koji će biti pozvani na testiranje neće biti kandidati koji ne ispunjavanju formalne uslove Javnog oglasa i čija dokumentacija je nepotpuna i neblagovremena.

      Testiranje kandidata uz poštivanje svih higijensko epidemioliških mjera koji ispunjavaju uslove (pismeni  ispit) za sva radna mjesta obavit će se u prostorijama škole, koje se nalaze na adresi: Ciglane II bb, u Bugojnu, u srijedu, 09.09.2020. godine u 10,00 sati, a o terminu usmenog ispita kandidati će biti obaviješteni na pismenom ispitu. Kandidati koji  ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni oglas.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave isključivo slati  putem preporučene pošiljke na adresu: Srednja stručna škola Bugojno, Ciglane II bb Bugojno., 70230 Bugojno  za komisiju, sa naznakom „NE OTVARATI- PRIJAVA NA KONKURS“. Samo prijave kandidata koje su potpune i podnesene pravovremeno, te koje ispunjavaju formalne uslove konkursa, će biti uzete u razmatranje.

                                                                                                                                                                                                                   DIREKTOR
                                                                                                                                                                                                                Salih Gurbeta,
                                                                                                                                                                                          dipl.ing.saobraćaja i komunikacija

By admin