fbpx

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

SREDNJA STRUČNA ŠKOLA BUGOJNO

 

Na osnovu  člana 83. Zakona o srednjoj školi („Službene novine SBK“,  broj :  11/01 i 17/04 i 15/12), Uredbe o postupku prijeme u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Službene novine SBK“ broj 7/19), Odluke Upravnog odbora Srednje stručne škole Bugojno  od 06.10.2020. godine i saglasnosti Vlade SBK  broj: 03-30-3/2020-283 od 20.10.2020. godine, raspisuje se:

 

J A V N I   KONKURS

ZA PRIJEM NASTAVNIKA U RADNI ODNOS

 

 Raspisuje se javni konkurs za  prijem u radni odnos nastavnika u školskoj 2020/2021. godini

  1. Nastavnik hemije- 12 časova na određeno vrijeme do  30.06.2021.godine,
  2. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti – 6 časova na određeno vrijeme do 30.06.2021.godine,
  3. Nastavnik sociologije – 4 časa na određeno vrijeme do 30.06.2021.godine

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Pravilima škole, Pedagoškim standardima i Nastavnim planom i programom (obavezno položena pedagoška grupa predmeta).

Poseban uslov

  • Završen odgovarajući fakultet VSS/VII stepen, I ili II ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 240 ili  300 ECTS bodova

Kandidati trebaju dostaviti:

– Prijavu sa kraćom biografijom, adresom stanovanja, kontakt telefon,  obavezno e-mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje, spisak dokaza koje prilaže i svojeručni potpis,

– diplomu o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja,

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje o državljanstvu,

– uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

Kandidat koji je proglašen tehnološkim viškom ili mu je umanjena nastavna norma u školama SBK, ima pravo i prednost u skladu sa Kriterijima i procedurama za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme,proglašenje tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u kantonu SBK.

Pod jednakim uslovima prednost imaju kandidati na osnovu posebnih Zakona, što dokazuju potvrdom ili uvjerenjem u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati koji budu izabrani, dužni su prije zasnivanja radnog odnosa, u roku od 7 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj, radnoj sposobnosti, te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

Svi dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci.

Na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak i koji će biti pozvani na testiranje neće biti kandidati koji ne ispunjavanju formalne uslove Javnog konkursa i čija dokumentacija je nepotpuna i neblagovremena.

Testiranje kandidata uz poštivanje svih higijensko epidemioliških mjera koji ispunjavaju uslove (pismeni  ispit) za sva radna mjesta obavit će se u prostorijama škole, koje se nalaze na adresi: Ciglane II bb, u Bugojnu, u srijedu, 04.11.2020. godine u 12,00 sati, a o terminu usmenog ispita kandidati će biti obaviješteni na pismenom ispitu. Kandidati koji  ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni konkurs.

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave isključivo slati  putem preporučene pošiljke na adresu: Srednja stručna škola Bugojno, Ciglane II bb Bugojno., 70230 Bugojno  za komisiju, sa naznakom „NE OTVARATI- PRIJAVA NA KONKURS“. Samo prijave kandidata koje su potpune i podnesene pravovremeno, te koje ispunjavaju formalne uslove konkursa, će biti uzete u razmatranje.

                                                                                                                                                                                                            DIREKTOR
                                                                                                                                                                                                        Salih Gurbeta,
                                                                                                                                                                                 dipl.ing.saobraćaja i komunikacija

By admin